Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

logo Kolegji Profesional i Sporteve, Fier
Adresa: Lagjia 8 shkurti, Rr. Riza Shanaj, Fier
Tel/Fax:
Email:
Website:
I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Kolegji Profesional i Sporteve, Fier është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr. 494, datë 01.08.2012pdf. Ky institucion ofron 1 program studimi të ciklit të parë bachelor (kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion kliko (Akreditimi)  

Organigrama

Programet e studimit

Fakulteti i Edukimit Fizik edhe Sporteve

ProgramiCikli i studimitInformacion
Edukim Fizik dhe Sporte Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 494, datë 01.08.2012pdf
Akreditimi:

Stafi akademik

Stafi akademik


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 

Akreditim për IAL/Programet

 

Vendimi i KA

 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 

Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr. 494, datë 01.08.2012pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

  • Urdhër Nr. 242, datë 10.06.2013pdf

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm