Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Publike

NotFoundLogo Akademia e Arteve, Shkodër
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Organigrama

Fakulteti i Muzikës

Not Found Fakulteti i Muzikës
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Artit Figurativ

NotFoundLogo Fakulteti i Artit Figurativ
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion

Stafi Akademik

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim    
Akreditim për IAL/Programet    
Miratimi nga APAAL/KA    
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm    
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm    
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm    
Vizita në Institucion    
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm    
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët    
Vendimi i KA    
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit    

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentet

Kërkimi shkencor


Documente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • Vedim i Këshillit të Ministrave pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

Vendime të Këshillit të Akreditimit

VKA Nr. 297, datë 13.01.2012

Raporte të vlerësimit të jashtëm