Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti Bujqësor i Tiranës
Adresa: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 2227804
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.ubt.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 548, datë 28.07.1951

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Diplome 2 vjecare Teknolog Agroushqimore me profile: a. Teknik i larte i prodhimit te vajit dhe konservimit te fruta-perimeve; b. Teknik i larte i veres Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi: Shkresë nga MAS me Nr. 873/3 prot., datë 05.06.2001
2 Diplome 2 vjecare Menaxhim Veterinar Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Licensimi: UMASh Nr. 208, datë 12.05.2011
3 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: x
4 Bachelor Ekonomi dhe Politikë Agrare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: x
5 Bachelor Financë – Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 4522 Prot, datë 25.06.2007
6 Bachelor Menaxhim i Turizmit Rural Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: UMASh Nr. 272, datë 10.06.2011
7 Bachelor Ekonomi dhe Agrobiznes, me profile: a. Ekonomiks i Aplikuar; b. Informatikë Biznesi Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: UMASh Nr. 208, datë 31.05.2013
8 Bachelor Inxhinieri Agrare në Mbrojtje Bimësh Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 5208 Prot, datë 17.07.2007
9 Bachelor Inxhinieri Agrare në Hortikulturë Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 5208 Prot, datë 17.07.2007
10 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: x
11 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: a. Zootekni dhe Biznes Blegtoral; b. Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: Shkresë nga MAS me Nr. 2981 prot., datë 26.07.2001
12 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi profili; Agromjedis dhe Ekologji Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: x
13 Bachelor Inxhinieri Agrare - Agromekanizim Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr. 1338, datë 10.10.2008
14 Bachelor Përpunim Druri Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Licensimi: x

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Menaxhim Mjedisi Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
2 Master profesional Mbrojtja Kimike dhe Fitofarmacia Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
3 Master profesional Biznes Blegtoral Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
4 Master profesional Ekonomi dhe politikë agrare, me profil Ekonomi dhe politikë agrare Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
5 Master profesional Menaxhim i Qëndrueshëm Rural dhe Mjedisor Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: UMASh Nr. 595, datë 09.12.2011
6 Master profesional Arkitekturë Peisazhi Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: UMASh Nr. 208, datë 31.05.2013
7 Master profesional Cilësia dhe Siguria Ushqimore Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi: UMASh Nr. 391, datë 10.08.2011
8 Master profesional Analizat e Ushqimeve Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi: UMAS Nr. 373, datë 08.07.2016
9 Master profesional Teknologji e Avancuar në Hortikulturë Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
10 Master profesional Teknologjia e Kultivimit të Bimëve Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
11 Master profesional Menaxhim i Ndërmarjeve profili: Menaxhim i Ndërmarjeve të Agrobiznesit Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 880, datë12.08.2009
12 Master profesional Ekonomi dhe Agrobiznes profili: Financë Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
13 Master i shkencave Inxhinieri Agromjedisi Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr. 1221, datë 03.09.2008
14 Master i shkencave Inxhinieri Agrare me profile: a. Hortikulturë; b. Mbrojtja e Bimëve; c. Prodhimi Bimor; d. Zootekni; e. Akuakulturë Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr. 1221, datë 03.09.2008
15 Master i shkencave Ekonomi dhe Agrobiznes Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: UMASh Nr. 511, date 08.11.2010
16 Master i shkencave Ekonomi dhe Politika Agrare me profile: a. Zhvillim Rural i Integruar; b. Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Agrar Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
17 Master i shkencave Financë - Kontabilitet me profile: a. Financë; b. Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
18 Master i shkencave Inxhinieri Përpunim-Druri Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Licensimi: VKM Nr. 1244, datë 10.09.2008
19 Master i shkencave Inxhinieri Pyjore Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Licensimi: VKM Nr. 1244, datë 10.09.2008
20 Master i shkencave Inxhinieri Agroushqimore me profil: a. Vreshtari - Enologji; b. Teknologji Agroushqimore Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi: VKM Nr. 1221, datë 03.09.2008
21 Master i shkencave Menaxhimi i Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizimit Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: Urdher Nr. 45, date 04.02.2013
22 Master i shkencave Mjekësi Bimore Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: Urdher Nr. 538, date 08.11.2012
23 Master i shkencave Bioteknologji Ushqimore Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi: UMASh Nr. 391, datë 10.08.2011
24 Master i shkencave Energjitë e rinovueshme Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: UMASh Nr. 193, datë 22.04.2016
25 Master i shkencave Menaxhim Agrobiznesi me profil: a. Administrim i Ndërmarjeve; b. Marketing Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
26 Master i shkencave Resurset Gjenetike të Bimëve Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: UMASh Nr. 118, datë 11.03.2011

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Bujqësi dhe Mjedisi, me drejtimet: a. Shkencat Mjedisore; b. Shkencat e Hortikulturës; c. Shkencat Agronomike; d. Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve; e. Shkencat e Prodhimit Shtazor Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
2 Doktoratë Ekonomi dhe Agrobiznes, me drejtimet: a. Drejtim Agrobiznes; b. Ekonomi dhe Politikë Agrare; c. Financë - Kontabilitet Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
3 Doktoratë Shkencat Pyjore me drejtime: a. Qeverisja e Qëndrueshme e Burimeve Pyjore dhe Kullosore; b. Teknologjia e Drurit Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
4 Doktoratë Mjekësi Veterinare Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 825, datë 29.07.2009
5 Doktoratë Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm