Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Publike

Universiteti Politeknik i Tiranës
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 227 81 59
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.upt.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 215, datë 15.07.1991

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: Shkrese Nr. 1583/1 Prot, datë 12.05.2006
2 Bachelor Inxhinieri Hidroteknike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 7005 Prot, datë 10.10.2006
3 Bachelor Inxhinieri Mjedisi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 1583/1 Prot, datë 12.05.2006
4 Bachelor Gjeodezi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 1583/1 Prot, datë 12.05.2006
5 Bachelor Inxhinieri Fizike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 5354 Prot, datë 22.08.2005
6 Bachelor Inxhinieri Matematike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 9275 Prot, datë 27.12.2006
7 Bachelor Inxhinieri Ekonomike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: VKM Nr. 355, datë 12.05.2010
8 Bachelor Inxhinieri Gjeologjike Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 1583/1 Prot, datë 12.05.2006
9 Bachelor Inxhinieri e Burimeve Natyrore Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 1583/1 Prot, datë 12.05.2006
10 Bachelor Inxhinieri Gjeoinformatikë Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 1583/1 Prot, datë 12.05.2006
11 Bachelor Inxhinieri Gjeomjedis Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: UMASh Nr. 243, datë 14.06.2012
12 Bachelor Inxhinieri Elektronike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 768 Prot, datë 06.02.2006
13 Bachelor Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 768 Prot, datë 06.02.2006
14 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: Shkresë MASH Nr. 768 Prot, datë 06.02.2006
15 Bachelor Inxhinieri Materiale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 1583/1 Prot, datë 12.05.2006
16 Bachelor Inxhinieri Mekanike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 1583/1 Prot, datë 12.05.2006
17 Bachelor Inxhinieri Tekstil dhe Modë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 4368/1, datë 01.12.2006
18 Bachelor Inxhinieri Mekatronike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: Shkrese MASH Nr. 1583/1 Prot, datë 12.05.2006
19 Bachelor Arkitekturë Interieri dhe Dizajn Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Licensimi: UMAS Nr. 190, datë 22.04.2016

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Inxhinieri Matematike me profil Aktuaristikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Licensimi: UMASh Nr. 274, datë 20.07.2015
2 Master profesional Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: N/A
3 Master profesional Inxhinieri Fizike në Mjekësi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
4 Master profesional Inxhinieri Matematike në Analizë Sistemesh Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
5 Master profesional Inxhinieri Ndërtimi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
6 Master profesional Inxhinieri Mjedisi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
7 Master profesional Inxhinieri Hidroteknike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
8 Master profesional Teknologji Informacioni Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: UMASh Nr. 539, datë 09.11.2012
9 Master profesional Inxhinieri Informatike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: UMASh Nr. 539, date 09.11.2012
10 Master profesional Inxhinieri Gjeomjedisi Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
11 Master profesional Inxhinieri Gjeologjike, me profile: a. Gjeoinformatikë; b. Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji; c. Gjeologjia e vendburimeve të hidrokarbureve; d. Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi; e. Vendburimet e mineraleve të dobishme - Petrologji Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
12 Master profesional Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeoinxhinieri Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
13 Master profesional Automatizimi i Industrisë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
14 Master profesional Transport Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
15 Master profesional Energjitikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
16 Master profesional Inxhinieri Telekomunikacioni Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 768, datë 16.11.2006
17 Master profesional Restaurim Monumentesh Kulture Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Licensimi: UMAS Nr. 191, datë 22.04.2016
18 Master profesional Planifikimi i Sistemeve të Transportit, Menaxhimi i Trafikut dhe Siguria Rrugore Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009
19 Master profesional Inxhinieri Materiale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
20 Master profesional Inxhinieri Elektronike Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 768, datë 16.11.2006
21 Master profesional Teknologji Mekanike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
22 Master profesional Inxhinieri Tekstili dhe Modë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
23 Master profesional Elektroenergjetikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
24 Master profesional Konstruksion Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
25 Master profesional Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Përpunim Mineralesh dhe Mbetjesh Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
26 Master profesional Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeomatikë Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
27 Master profesional Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Inxhinieri e Naftës dhe e Gazit Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: UMASh Nr. 597, datë 09.12.2011
28 Master i shkencave Menaxhim Energjie Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: UMAS Nr. 186, datë 22.04.2016
29 Master i shkencave Inxhinieri Tekstili dhe Mode Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: VKM Nr. 1273, datë 17.09.2008
30 Master i shkencave Inxhinieri Materiale me profil: a. Materiale; b. Metalurgji dhe Fonderi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: Vendim Nr. 1220, datë 03.09.2008
31 Master i shkencave Inxhinieri Mekanike me profil: a. Energjetikë; b. Konstruksion Makinash me Mjete Lëvizëse; c. Prodhim dhe Menaxhim Industrial Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
32 Master i shkencave Inxhinieri Elektrike me profil: a. Automatizimi i Industrisë; b. Energjetikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Licensimi: Vendim Nr. 1220, datë 03.09.2008
33 Master i shkencave Inxhinieri Gjeologjike, me profile: a. Gjeoinformatikë; b. Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji; c. Gjeologjia e vendburimeve të hidrokarbureve; d. Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi; e. Vendburimet e mineraleve të dobishme - Petrologji Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: Vendim Nr. 1245, datë 10.09.2008
34 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Ndërtim dhe Administrim; b. Strukturist; c. Infrastrukturë e Transportit Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
35 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profil: Gjeoteknik Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: Vendim Nr. 1482, datë 12.11.2008
36 Master i shkencave Inxhinieri Mjedisi me profil: a. Trajtim Uji; b. Energjetikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: Vendim Nr. 1482, datë 12.11.2008
37 Master i shkencave Inxhinieri Hidroteknikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: Vendim Nr. 1273, datë 17.09.2008
38 Master i shkencave Inxhinieri Gjeodezi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Licensimi: Vendim Nr. 1273, datë 17.09.2008
39 Master i shkencave Inxhinieri Fizike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Licensimi: Vendim Nr. 910, datë 26.08.2009
40 Master i shkencave Inxhinieri Matematike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Licensimi: Vendim Nr. 910, datë 26.08.2009
41 Master i shkencave Inxhinieri e Gjeomjedisit Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
42 Master i shkencave Inxhinieri Ekonomike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: UMASh Nr. 368, date 18.09.2014
43 Master i shkencave Inxhinieri e Burimeve Natyrore, me profile: a. Inxhinieri e burimeve të energjisë; b. Përpunim mineralesh dhe mbetjesh; c. Gjeomatikë; d. Gjeoinxhinieri Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
44 Master i shkencave Inxhinieri Gjeofizike Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
45 Master i shkencave(PI) Arkitekturë me profile: a. Arkitekturë; b. Urbanistikë Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Licensimi: UMASh Nr. 559, datë 10.12.2010
46 MNP Tekstil dhe Stilim Mode Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Licensimi: VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr. 855, datë 05.08.2009
2 Doktoratë Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Inxhinieri Ndërtimi; b. Inxhinieri Mjedisi; c. Inxhinieri Hidroteknike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.15, datë 07.01.2010
3 Doktoratë Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 695, datë 18.06.2009
4 Doktoratë Inxhinieri Matematike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 605, datë 29.12.2010
5 Doktoratë Inxhinieri Fizike Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 605, datë 29.12.2010
6 Doktoratë Inxhinieri Mekanike me profil: a. Inxhinieri Mekanike; b. Inxhinieri Materiale Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1185, datë 03.12.2009
7 Doktoratë Gjeodezi Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 284, datë 21.04.2010
8 Doktoratë Inxhinieri Elektrike profili: a. Elektroenergjitikë; b. Automatizimi i Industrisë; c. Elektroteknikë Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 284, datë 21.04.2010
9 Doktoratë Arkitekturë-Urbanistikë Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1116, datë 13.11.2009

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm