Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

Not Found Akademia e Ndërtimit e Tiranës
Adresa: Linzë, Tiranë
Tel/Fax: +355 67 20 88 672
Email:
Website: www.akademiaendertimit.org 
I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Akademia e Ndërtimit e Tiranës është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, VKM Nr.775, datë 02.11.2011pdf. Ky institucion ofron 2 programe studimi të ciklit të parë "Bachelor" dhe 2 Diploma 2 vjeçare kliko (Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion kliko (Akreditimi)  

Organigrama

Programet e studimit

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Inxhinieri ndërtimi  Bachelor Liçensimi: VKM Nr.775, datë 2.11.2011pdf
Akreditimi:
Inxhinieri hidroteknike Bachelor Liçensimi: VKM Nr.775, datë 2.11.2011pdf
 Akreditimi: 

Fakulteti i Studimeve Profesionale

ProgramiCikli i studimitInformacion
Ndihmësinxhinjer në Ndërtim  Diplomë 2 vjeçare Liçensimi: VKM Nr.775, datë 2.11.2011pdf
Akreditimi: 
Ndihmësinxhinjer në Arkitekturë Diplomë 2 vjeçare Liçensimi: VKM Nr.775, datë 2.11.2011pdf
Akreditimi: 

Stafi akademik

Stafi akademik


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 

Akreditim për IAL/Programet

 

Miratimi nga APAAL/KA

 

Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm

 

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm

 

Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm

 

Vizita në Institucion

 

Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm

 

Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët

 

Vendimi i KA

 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporit

 

Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr. 775, datë 02.11.2011pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

  • Urdhër Nr. 6, datë 05.01.2012pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

  • VKA Nr.245 datë 16.09.2011web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm