Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Formular aplikimi për vleresimin dhe akreditimin e institucioneve dhe/ose programeve te studimit në arsimin e lartë mund ta aksesoni nëpërmjet profilit tuaj tek sistemi i APAAL.
 
Formate të deklarimit të të dhënave për programet e studimit të ciklit të tretë "Doktoraturë", nga institucionet e arsimit të lartë. [ Shkarko TABELA 1, Shkarko TABELA 2, Shkarko TABELA 3]