Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
PROCEDURAT QE NDJEK APAAL NE KUADER TE LICENSIMIT TE INSTITUCIONEVE DHE PROGRAMEVE TE STUDIMIT:


DOKUMENTE:

·Vlerësimi dhe Akreditimi Institucional i Institucioneve të Arsimit të Lartë.pdf
·Vlerësimi dhe Akreditimi i Programeve të Studimit të Ciklit të Parë të IAL. pdf
·Vlerësimi dhe Akreditimi i Programeve të Studimit të Ciklit të Dytë të IAL. pdf
·Vlerësimi dhe Akreditimi i Programeve të Studimit të Ciklit të Tretë të IAL. pdf

Kriteret e vleresimit per programet e ciklit te pare te studimeve “bachelor” pdf

Kriteret e vleresimit per programet e ciklit te dyte te studimeve “diplome e integruar” pdf

Kriteret e vleresimit per programet e ciklit te dyte te studimeve “master profesional” pdf

Kriteret e vleresimit per programet e ciklit te trete te studimeve “master shkencor” pdf

Kriteret e vleresimit per programet e ciklit te trete te studimeve “doktorature” pdf

Per profesionet e rregulluara si: mjekesi, farmaci, stomatologji, veterinari, infermieri, mami, arkitekture, per aplikimet e reja ne keto programe studimi, referojuni dhe direktives europiane " directive 2005/36/ec of the european parliament and of the council" pdf

Udhëzues i vlerësimit të brendshëm pdf

Procedura për aplikimin dhe vlerësimin e programeve të studimit dhe institucioneve të arsimit të lartë pdf

Sigurimi i cilësisë në arsimin e lartëpdf

Udhëzues i vlerësimit të jashtëm pdf

Indikatorët,

Aspekte, pdf

Pyetësorë, 

Axhenda tippdf