Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

Not Found AKADEMIA E STUDIMEVE TË APLIKUARA, DURRËS

Adresa: Durrës
Tel/Fax: --//--
Email: --//--
Website: --//--

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Akademia e Studimive të Aplikuara, Durrës është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, VKM Nr.693, datë 12.10.201116. Ky institucion ofron 6 programe studimi të ciklit të parë "Bachelor"(kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion kliko (Akreditimi)

Organigrama

Programet e studimit

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara

ProgramiCikli i studimitInformacion 
Menaxhim biznesi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.693, datë 12.10.201116
Akreditimi: 
Financë Bachelor Liçensimi: VKM Nr.693, datë 12.10.201116
Akreditimi: 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Mësuesi për Arsimin Fillor Bachelor Liçensimi: VKM Nr.693, datë 12.10.201116
Akreditimi: 
Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor Liçensimi: VKM Nr.693, datë 12.10.201116
Akreditimi: 

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

ProgramiCikli i studimitInformacion
Drejtësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.693, datë 12.10.201116
Akreditimi: 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

ProgramiCikli i studimitInformacion
Infermieri Bachelor Liçensimi: VKM Nr.693, datë 12.10.201116
Akreditimi: 

Stafi akademik

Stafi akademik


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 

Akreditim për IAL/Programet

 

Miratimi nga APAAL/KA

 

Trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Brendshëm(GVB)

 

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm(RVB)

 

Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm(GVJ)

 

Vizita në Institucion

 

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Jashtëm(RVJ)

 

Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët

 

Vendimi i KA

 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporit

 

Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentët


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr. 693, datë 12.10.201116

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

  • Urdhër Nr. 62, datë 17.02.201216

Vendime të Këshillit të Akreditimit

  • VKA Nr. 209 datë 29.07.2011web
  • VKA Nr. 235 datë 16.09.2011web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm