Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Institucionet Private

gjon buzuku SHKOLLA E LARTË PRIVATE, "GJON BUZUKU"

Adresa : Lagja: "Vasil Shanto",Rruga: "Qemal Draçini",  Shkodër
Tel/Fax:
+355 22 25 08 89  
Email: info@uni gjb.com
Website: www.unigjb.com

I hiqet licensa me vendim të Këshillit te Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014
Informacion i publikuar në lidhje me këtë Institucion paraqet gjendjen e tij deri në fund të vitit 2013. APAAL

Shkolla e Lartë Private "Gjon Buzuku" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.392, datë 19.05.2010pdf. Është akredituar institucionalisht me Urdhër Nr. 263, datë 28.06.2013pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle (kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion kliko (Akreditimi)  

Organigrama

Organigrama


Për më shumë informacion kliko

Programet e studimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Drejtësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.392, datë 19.05.2010pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 263, datë 28.06.2013pdf
Informatikë Bachelor Liçensimi: VKM Nr.392, datë 19.05.2010pdf
Akreditimi: 
Menaxhim biznesi me profile:
 • Marketing
 • Menaxhim
 • Shërbime Finaciare dhe Bankare
 • Informatikë Biznesi
 • E Drejtë Biznesi
Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 220, datë 31.05.2013pdf
Akreditimi:
Administrim Publik Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.34, datë 31.01.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 263, datë 28.06.2013pdf
Drejtësi me profile:
 • E Drejtë Nderkombëtare
 • E Drejtë Penale
 • E Drejtë Private dhe Tregtare
Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 220, datë 31.05.2013pdf
Akreditimi:

Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion kliko


Akreditimi

Akreditim 2012 - 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 28.12.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe të Programeve të Studimit: 
1. Bsc Drejtësi
2. Mp Administrim Publik

Vendimi i KA

VKA Nr. 488, datë 03.06.2013web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencave Nr. 263, datë 28.06.2013pdf


Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr.392, datë 19.05.2010pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 34, datë 31.01.2012pdf
 • Urdhër Nr. 220, datë 31.05.2013pdf
 • Urdhër Nr. 263, datë 28.06.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditmit

 • VKA Nr. 288, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 251, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 368, datë 17.09.2012web
 • VKA Nr. 406, datë 11.01.2013web
 • VKA Nr. 480, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 488, datë 03.06.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm