Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Institucioni Privat i Arsimit të Lartë "ISSAT"
Adresa: Rr. e Kavajës, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 2 260 035
Email:
Website: www.issatinstitute.com
Dokument licensimi: VKM Nr. 466, datë 16.04.2008
Dokument akreditimi: Urdher Nr. 207, datë 12.04.2010
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Menaxhim Shëndetësor Njësia: Fakulteti Administrim Biznes
Licensimi: Urdhër Nr. 55, datë 06.02.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Vendime të Këshillit të Akreditimit

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm