Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Institucioni Privat i Arsimit të Lartë "ISSAT"
Adresa: Rr. e Kavajës, Tiranë
Tel/Fax: +355 4 2 260 035
Email:
Website: www.issatinstitute.com
Dokument licensimi: VKM Nr. 466, datë 16.04.2008
Dokument akreditimi: Urdher Nr. 207, datë 12.04.2010
Statusi aktual i akreditimit: I akredituar

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Menaxhim Shëndetësor Njësia: Fakulteti Administrim Biznes
Licensimi: Urdhër Nr. 55, datë 06.02.2013

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm