Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Institucionet Private

Universiteti Europian i Tiranës
Adresa: Bulevardi "Gjergj Fishta", Nd.70, H.1, Njësia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tiranë
Tel/Fax: +355 682016616
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Website: www.uet.edu.al
Dokument licensimi: VKM Nr. 636, datë 20.9.2006
Dokument akreditimi: Urdher Nr.246, datë 24.07.2009
Statusi aktual i akreditimit: Në proces riakreditimi

Programet e Studimit

Programet e ciklit të parë

Nr. Programi Informacion
1 Bachelor Juridik i Përgjithshëm Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: VKM Nr.636, datë 20.09.2006
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 246, Urdhër Nr. 183,
2 Bachelor Komunikim Marrëdhënie Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 636, datë 20.9.2006
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.246, Urdhër Nr. 162
3 Bachelor Komunikim Dizajn Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 452, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 306, datë 26.08.2015
4 Bachelor Shkenca Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr.636, datë 20.09.2006
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 246, Urdhër Nr. 161,
5 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 636, datë 20.9.2006
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 246, Urdhër Nr. 160,
6 Bachelor Psikologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 496, datë 07.10.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 251, datë 14.06.2013
7 Bachelor Sociologji – Antropologji Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 408, datë 22.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 306, datë 26.08.2015
8 Bachelor Financë Bankë Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 255, datë 27.02.2008
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 209, datë 28-04-2016
9 Bachelor Menaxhim Biznesi Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 255, datë 27.02.2008
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 159, datë 07.04.2016
10 Bachelor Informatikë Ekonomike me profile: a. Menaxhim Biznesi, b. Financë dhe Bankë Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: UMASh Nr. 452, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 251, datë 14.06.2013
11 Bachelor Gazetari Komunikim Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 408, datë 22.08.2011
12 Bachelor Marketing Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: Urdhër Nr. 452, datë 14.09.2011
13 Bachelor Gazetari Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 636, datë 20.09.2006
14 Bachelor Ekonomik Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 255 datë 27.02.2008
15 Bachelor Administrim Publik Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 255, datë 27.02.2008

Programet e ciklit të dytë

Nr. Programi Informacion
1 Master profesional Drejtësi me profile: a. E Drejtë Administrative; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejtë Europiane Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: VKM Nr.74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
2 Master profesional Marrëdhënie Publike me profilet: a. Sektori Komercial, b. Politike dhe Institucionale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr.74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
3 Master profesional Shkenca Politike me profile: a. Sjellja dhe Strategjitë Politike; b. Politika Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr.74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
4 Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare - Diplomaci me profile: a. Çështjet e Ballkanit; b. Studime Amerikane Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr.74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
5 Master profesional Mësuesi Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 408, datë 22.08.2011
Dokument akreditimi: Urdher Nr. 54, date 06.02.2013
6 Master profesional Psikologji Shkollore Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdher Nr.198, date 16.05.2012
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 251, datë 14.06.2013
7 Master profesional Qeverisje e Koorporatave Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: Urdhër Nr. 452, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: Urdher Nr. 54, date 06.02.2013
8 Master profesional Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim i SME-ve; b. Menaxhim i Burimeve Njerezore dhe Karrieres; c. Institucioneve, dhe Administrim Publik Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr.74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
9 Master profesional Marketing me profile: a. Shërbime dhe Turizëm; b. Inovacion dhe Tregje Strategjike; c. Marketing Bankar e Financiar Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr.74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
10 Master profesional Informatikë e Aplikuar me profile: a. Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh; b. Bazë të Dhënash; c. Informatikë Sociale Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: Urdhër Nr. 408, datë 22.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 251, datë 14.06.2013
11 Master profesional Financë me profile: a. Banka; b. Sigurime; c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar; d. Qeverisje dhe Auditim; e. Politika Fiskale Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 06.06.2013
Dokument Riorganizimi: UMASH Nr. 233, datë 06.06.2013
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
12 Master profesional Dizajn Grafik me profil: Dizajn Televiziv Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 452, datë 14.09.2011
13 Master profesional Sociologji e Aplikuar me profile: a. Anketim Social – Politik; b. Anketim Tregu Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 408, datë 22.08.2011
14 Master profesional Dizanj Grafik me profil Art Grafik Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdher Nr. 452, date 14.09.2011
15 Master i shkencave E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: VKM Nr. 74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
16 Master i shkencave E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: E Drejtë Penale, E Drejtë Publike dhe Kushtetuese, E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane Njësia: Fakulteti Juridik
Licensimi: VKM Nr.74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
17 Master i shkencave Komunikim - Marrëdhënie Publike me profile: a. Studimet dhe Teoritë e Komunikimit; b. Marrëdhënie Publike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr.74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
18 Master i shkencave Shkenca Politike me profile: a. Politikë e Krahasuar; b. Teoritë Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
19 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Organizata Ndërkombëtare; b. Studime Strategjike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr.74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
20 Master i shkencave Psikologji me profile: a. Psikologji Këshillimi; b. Psikologji Shkollore Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 452, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: Urdher Nr.54, date 06.02.2013
21 Master i shkencave Shkenca Edukimi me profile: a. Politikat e Edukimit; b. Administrim Shkollor Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdher Nr. 408, datë 22.08.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 251, datë 14.06.2013
22 Master i shkencave Financë Bankë me profile: a. Banka dhe Tregje Financiare; b. Ekonomi-Financë Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr.74, datë 21.1.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
23 Master i shkencave Administrim Biznes me profile: a. Biznes – Marketing; b. Administrim Publik; c. Ekonomi Evropiane Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr.74, datë 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
24 Master i shkencave Informatikë Ekonomike me profile: a. Financë Bankë; b. Administrim Biznesi Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: Urdhër Nr. 452, datë 14.09.2011
Dokument akreditimi: Urdher Nr.54, date 06.02.2013
25 Master i shkencave Sociologji - Antropologji Sociale me profil: a. Sociologji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdhër Nr. 452, datë 14.09.2011
26 Master i shkencave Sociologji - Antropologji Sociale me profil: Antropologji Sociale Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: Urdher Nr. 452, date 14.09.2011
27 MNP Banka dhe Sigurime me profile: a. Banka; b. Sigurime; c. Politika Fiskale Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Licensimi: VKM Nr. 74 date 21.01.2009
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
28 MNP Gazetari me profile: a. Gazetari Televizive; b.Gazetari për Çështje Politike Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 74 date 21.01.2009
29 MNP Studime Europiane me profile: a. Politika në BE; b. Ekonomia në BE Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Licensimi: VKM Nr. 74 date 21.01.2009

Programet e ciklit të tretë

Nr. Programi Informacion
1 Doktoratë Shkenca Sociale me profile: a. Shkenca Komunikimi; b. Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare; c. Sociologji - Antropologji Sociale; d. Psikologji-Pedagogji Njësia: Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.503, datë 07.10.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 47, datë 05.02.2015
2 Doktoratë Shkenca Ekonomike me profile: a. Financë; b. Menaxhim; c. Ekonomi dhe Zhvillim i Qendrueshëm; ç. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit Njësia: Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMASh Nr. 503, datë 07.10.2011
Dokument akreditimi: UMASh Nr. 47, datë 05.02.2015
3 Doktoratë Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejte Civile; d. E Drejtë Biznesi Njësia: Fakulteti Juridik
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 503, date 07.10.2011
Dokument akreditimi: Urdhër Nr. 47, datë 05.02.2015

Dokumentacioni

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ MP Mësuesi
 • RVJ MP Qeverisje e koorporatave
 • RVJ MSc Informatikë Ekonomike
 • RVJ MSc Psikologji
 • RVJ Bsc Psikologji
 • RVJ MP Informatikë e Aplikuar
 • RVJ MP Psikologji Shkollore
 • RVJ MSc Shkencat e Edukimit
 • RVJ Bsc Sociologji dhe Antropologji Sociale
 • RVJ Bsc Komunikim Dizajn
 • RVJ Bsc Juridik i Përgjithshëm
 • RVJ Bsc Komunikim / Marrëdhëniet Publike
 • RVJ Bsc Shkenca Politike
 • RVJ Bsc Marrëdhënie Ndërkombëtare
 • RVJ Bsc Menaxhim Biznesi
 • RVJ Bsc Financë Bankë