Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Për më shumë informacione rreth arsimit të lartë në Shqipëri mund të klikoni në linkun e mëposhtëm edhe të navigoni faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit edhe Shkencave

Dokumente për Arsimin e Lartë