Për më shumë informacion rreth politikave në arsimin e lartë mund të navigoni faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit
Politika Arsimore, Ministria e Arsimit dhe Sp
ortit