Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
 • RAPORTI VJETOR 2014-2015pdf
 • RAPORTI VJETOR 2013pdf
 • RAPORTI VJETOR 2012pdf
 • RAPORTI VJETOR 2011pdf
 • RAPORT VETËVLERËSIMI, APAAL 2011. pdf
 • RAPORTI VJETOR 2010. pdf
 • RAPORTI VJETOR 2009. pdf
 • RAPORTI VJETOR 2008. pdf
 • RAPORTI I AKTIVITETIT TË APAAL PËR PERIUDHËN JANAR - KORRIK 2008. pdf
 • RAPORTI 3-VJECAR I AKTIVITETIT TË APAAL PËR PERIUDHËN 2005 - GUSHT 2008. pdf
 • RAPORTI VJETOR 2007. pdf