• RAPORTI VJETOR 2014-2015pdf
  • RAPORTI VJETOR 2013pdf
  • RAPORTI VJETOR 2012pdf
  • RAPORTI VJETOR 2011pdf
  • RAPORT VETËVLERËSIMI, APAAL 2011. pdf
  • RAPORTI VJETOR 2010. pdf
  • RAPORTI VJETOR 2009. pdf
  • RAPORTI VJETOR 2008. pdf
  • RAPORTI I AKTIVITETIT TË APAAL PËR PERIUDHËN JANAR - KORRIK 2008. pdf
  • RAPORTI 3-VJECAR I AKTIVITETIT TË APAAL PËR PERIUDHËN 2005 - GUSHT 2008. pdf
  • RAPORTI VJETOR 2007. pdf