1. a.Gjatë vitit 2012, APAAL parashikon të kryejë disa analiza në arsimin e lartë kryesisht për ato fusha dhe programe që kanë një interes të madh publik dhe që nuk ofrohen nga një numër i madh institucionesh dhe për këtë arsye nuk mund të përfshihen në procesin e rankimit. Programet janë diskutuar në APAAL dhe është vendosur të futen në këtë proces disa indikatorë të vecantë të fushave mjekësore (mjekësi, farmaci stomatologji) dhe inxhinierike (inxhinieri ndërtimi, ushqimore e mjedisi). Mbledhja e të dhënave dhe etapat e këtij procesi do të jenë të njëjta me procesin e rankimit, por analiza që do të kryhet do të jetë në funksion të cilësisë së disa treguesve si pajisjet laboratorike, praktikat profesionale, stafi akademik etj.