Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Sistemi i akreditimit në Shqipëri është themeluar në vitin 1999. Ai përbëhet nga dy institucione, Agjencia e Akreditimit dhe Këshilli i Akreditimit. Të dy këto institucione bashkëpunojnë për rritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

Statuti i Këshillit të Akreditimit pdf

Përbërja

Me urdhër Nr 473, datë 02.12.2014, Ministri i Arsimit dhe Sportit, emëroi anëtarët Këshillit të Akreditimit:

1. Arjan Gjonça;
2. Aleksander Xhuvani;
3. Anila Paparisto;
4. Iring Wasser;
5. Aleksander Kohler;
6. Sulo Haderi;
7. Odeta Barbullushi;
8. Myftar Barbullushi;
9. Ilir Panda;
10. Fatmir Guri;
11. Linda Zenelaj;