BORDI I AKREDITIMIT

Urdhër Nr. 32, datë 17.03.2017 për emërimin e kryetarit dhe të anëtarëve të bordit të akreditimit të agjencisë së sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë

Arjan Gjonça - Kryetar
Aleksandër Xhuvani - Anëtar
Anila Paparisto - Anëtar
Fatmir Guri - Anëtar
Ilir Panda - Anëtar
Myftar Barbullushi - Anëtar
Sulo Hadëri - Anëtar
Luljeta Minxhozi - Anëtar
Arben Merkoci - Anëtar
Alexander Kolher - Anëtar
Fabrice Henard -Anëtar