Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
BORDI I AKREDITIMIT

Urdhër Nr. 32, datë 17.03.2017 për emërimin e kryetarit dhe të anëtarëve të bordit të akreditimit të agjencisë së sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë

Arjan Gjonça - Kryetar
Aleksandër Xhuvani - Anëtar
Anila Paparisto - Anëtar
Fatmir Guri - Anëtar
Ilir Panda - Anëtar
Myftar Barbullushi - Anëtar
Sulo Hadëri - Anëtar
Luljeta Minxhozi - Anëtar
Arben Merkoci - Anëtar
Alexander Kolher - Anëtar
Fabrice Henard -Anëtar