Në bazë të vendimit të KM, nr. 424, datë 02.06.2010 "Për miratimin e strukturës së Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë”, APAAL është riorganizuar në tre sektorë dhe numri i punonjësve është 15. Organika aktuale e institucionit është si vijon:- Drejtori i APAAL

Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë, prej marsit 2014, drejtohet nga Prof.Dr. DHURATA BOZO
Znj. BOZO, ka kryer studimet universitare në Itali në fuhën e Biologjisë. Ka një eksperiencë të gjatë në fushën e menaxhimit të arsimit të lartë, mësimdhënie e kërkim shkencor. Është autore e mjaft aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e arsimit të lartë.

Sektorët në përbërje të APAAL:

- Sektori i Promovimit dhe Vlerësimit të Cilësisë, 6 punonjes, <klikoni>
- Sektori i Statistikave dhe Analizave, 4 punonjes, <klikoni>
- Sektori i Shërbimeve dhe Publikimit, 4 punonjes, <klikoni>

 APPAL