Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

FINALIZIMI I RAPORTEVE TË VLERËSIMIT TË JASHTËM


FINALIZIMI I RAPORTEVE TË VLERËSIMIT TË JASHTËM
Në datën 22 Dhjetor, Agjencia Britanike QAA ka përfunduar redaktimin e raporteve të vlerësimit për gjashtë institucionet e grupit të parë për të cilët është kryer vlerësimi i jashtëm nga ekspertë të kësaj agjencie dhe ekspertë vendas, proces i cili u menaxhua nga Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL).
I gjithë dokumentacioni i vlerësimit së bashku me raportet do t’i përcillen KA për shqyrtim dhe vendimmarrje të mëtejshme.