Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Në datën 20.05.2016, Agjencia publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL), ka zhvilluar Takimin Informues mbi fillimin e procesit të vlerësimit institucional dhe Manualin e Vlerësimit për Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri. APAAL dhe Agjencia Britanike për sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (QAA) bënë publike Manualin Për Vlerësimin Institucional të Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri.
Per me shume informacione klikoni