Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

1- Law No. 9741, date 21.05.2007 On the Higher Education in the Republic of Albania (Repealed)pdf

2- STANDARTS AND GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA (ESG 2005)pdf

3- Law No. 80/2015, date 17.09.2015 "On Higher Education and Scientific Research in Higher Education Institutions in the Republic of Albania" (enacted October 7, 2015)pdf

4- Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)pdf