Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
PAAHE is divided into three sections that directed by the Director Prof.As DHURATA BOZO
  1. Promotion and Evaluation Sector, 6 persons
  2. Statistics and Analysis Sector, 4 persons
  3. Services and Publications Sector, 4 persons