Në vijim të iniciativës së Qeverisë shqiptare për Vlerësimin e jashtëm Institucional të Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri (IAL) me ekspertizë të huaj, në zbatim të Memorandumit të Mirëkuptimit midis Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (QAA) në Mbretërinë e Bashkuar lidhur në Dhjetor 2014 dhe të Kontratës së Përgjithshme të Projektit midis QAA dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, ka nisur vlerësimi i jashtëm Institucional i Institucioneve të Arsimit të Lartë. Ky proces do të kryhet për vlerësuar dhe siguruar se në ç’shkallë IAL në Shqipëri veprojnë në përputhje me Standardet Shtetërore të Cilësisë, referuar Standardeve dhe Udhëzimeve për Sigurimin e Cilësisë në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë (ESG).

Qëllimi kryesor i Vlerësimit Institucional është të vlerësojë se në çfarë mase IAL-të arrijnë Standardet Shtetërore të Cilësisë ku mbështetet vendimi i akreditimit. Raportet e Vlerësimit do të informojnë jo vetëm IAL-të, por dhe qeverinë shqiptare, publikun dhe studentët se si cdo IAL i përmbush standardet. Qëllimi i këtij vlerësimi është gjithashtu të inkurajojë IAL-të që të punojnë për rritjen e vazhdueshme dhe sistematike të cilësisë së ofertës akademike dhe përmirësimin e kushteve të mësimnxënies dhe mësimdhënies  te studentët.

Informacioni mbi synimet, procedurat dhe pritshmëritë e këtij procesi vlerësimi, përfshirë ato që lidhen me pikat e referencës së gjykimit, mbledhjen e të dhënave, grupet e vlerësimit të jashtëm dhe vetë procesin e vlerësimit, paraqiten në këtë portal, i përgatitur per te paraqitur vlerësimet që do të kryhen gjatë  viteve 2016 dhe 2017 ne te gjitha institucionet.


 Grupimet sipas përcaktimeve të kontratës:

Grupimi 1  IAL  Kohëzgjatja e vizitës (ditë) Koha në vend

Numri i ekspertëve të QAA-së për grup në Institucion

Ekipi vlerësues 

Ekspertët vlerësues të

QAA-së

Ekspertët shqiptarë Eksperti vlerësues mbështetës (me kohë të plotë)
Universiteti Politeknik i  Tiranës 3

2 javë

2 Javë

8

8

4 2 1
Universiteti Bujqësor i Tiranës 3 4 2 1
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës 2 4 2 1
Universiteti i Elbasanit, "Aleksandër Xhuvani" 2 4 2 1
IAL “Universiteti Marin Barleti” 2 2 1 1
Universiteti Evropian i Tiranës 2 3 1 1

Grupimi 2 IAL Kohëzgjatja e vizitës (ditë)) Koha në vend

Numri total i ekspertëve të QAA-së për grup në Institucion

Ekipi vlerësues  

Ekspertët vlerësues të

QAA-së

Ekspertët shqiptarë Eksperti vlerësues mbështetës (me kohë të plotë)
IAL “Nehemiah Gateway” 2

2 javë

4

2 1 1
Universiteti i Tiranës 3 4 2 1
Universiteti i Sporteve i Tiranës 2 2 1 1
Universiteti "Fan S. Noli", Korçë 2 2 1 1
Kolegji Profesional i Tiranës 2 2 1 1
Grupimi 3 IAL  Kohëzgjatja e vizitës (ditë) Koha në vend

Numri i ekspertëve të QAA-së për grup në Institucion

Ekipi vlerësues 

Eksperti vlerësues mbështetës (me kohë të plotë)

Ekspertët vlerësues të

QAA-së

Ekspertët shqiptarë
Universiteti i Gjirokastrës 2

1.5 javë

3

3 1 1
Universiteti i Arteve 2 3 1 1
Albanian University 2 3 1 1

Grupimi 4 IAL Kohëzgjatja e vizitës (ditë) Koha në vend

Numri i ekspertëve të QAA-së për grup në Institucion

Ekipi vlerësues 

Eksperti vlerësues mbështetës (me kohë të plotë)

Ekspertët vlerësues të

QAA-së

Ekspertët shqiptarë
Universiteti Mjekësor, Tiranë 2.5

1.5 javë

4

4 2 1
Universiteti i Shkodrës 2 4 2 1
Universiteti  Vlorës 2 4 2 1

Grupimi 5 IAL Kohëzgjatja e vizitës (ditë) Koha në vend

Numri i ekspertëve të QAA-së për grup në Institucion

Ekipi vlerësues 

Eksperti vlerësues mbështetës (me kohë të plotë)

Ekspertët vlerësues të

QAA-së

Ekspertët shqiptarë
Akademia Ushtarake shqiptare 1.5

1.5 javë

4

2 1 1
Akademia e Filmit & Multimedia Marubi 1.5 2 1 1
Universiteti Epoka 2 2 1 1
Akademia e shkencave të aplikuara “REALD” 2 2 1  1
IAL “Pavarësia” 2 2 1 1
IAL “Logos” 2 2 1 1
Grupimi 6 IAL Kohëzgjatja e vizitës (ditë) Koha në vend

Numri i ekspertëve të QAA-së për grup në Institucion

Ekipi vlerësues  Eksperti vlerësues mbështetës (me kohë të plotë)

Ekspertët vlerësues të

QAA-së

Ekspertët shqiptarë
Akademia Profesionale e Biznesit 2

1.5 javë

4

2 1 1
IAL “Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë” 2 2 1 1
IAL “Tirana Business University” 2 2 1 1
IAL “Universiteti Bedër” 2 2 1 1
IAL “Universiteti Ëisdom” 2 2 1 1
Universiteti i Nju Jorkut, Tiranë 2 2 1 1
Grupimi 7 IAL Kohëzgjatja e vizitës (ditë) Koha në vend

Numri i ekspertëve të QAA-së për grup në Institucion

Ekipi vlerësues  Eksperti vlerësues mbështetës (me kohë të plotë)

Ekspertët vlerësues të

QAA-së

Ekspertët shqiptarë
Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” 2

1.5 javë

4

2

1

1
IAL “Luarasi” 2 2 1 1
Universiteti Polis 2 2 1 1
Universiteti Aldent 2 2 1 1
IAL “Universiteti Metropolitan i Tiranës” 1.5 2

1

1
IAL “Instituti Kanadez i Teknologjisë” 1.5 2 1 1

PLANI I DETAJUAR I AKTIVITETEVE

Emri i detyrës Fillimi Mbarimi
Nënshkrimi i Kontratës së Përgjithshme të Projektit nga QAA dhe MAS  E hënë 29/02/16 E martë 01/03/16
Aktiviteti 1 E hënë 07/03/16 E premte 20/05/16
Fillimi i takimit (2 ditë ) E hënë 14/03/16 E premte 18/03/16
   Metodologjia e zhvillimit E hënë 07/03/16 E premte 29/04/16
   Finalizimi manualit dhe mjetet E hënë 02/05/16 E premte 06/05/16
   Përkthim dhe lancimi i metodologjisë në Anglisht dhe Shqip E hënë 09/05/16 E premte 20/05/16
Aktiviteti  2 E hënë 09/05/16 E premte 08/07/16
   Zhvillimi i materialeve trajnuese të vlerësuesit E hënë 09/05/16 E premte 03/06/16
   Trajnimi vlerësuesit  të MB dhe takimi i agjencive në QAA E henë 06/06/16 E premte 17/06/16
   Trajnimi i vlerësuesit  Shqiptar E hënë 27/06/16 E premte 08/07/16
Aktiviteti  3A E hënë 30/05/16 E premte 13/01/17
Grupimi 1 E hënë 30/05/16 E mërkurë 04/01/17
     Faza vetëvlerësuese e Universiteteve E hënë 30/05/16 E premte 22/07/16
     Faza e vlerësimit me bazë  materiali te publikuar E hënë 25/07/16

E martë

 13/09/16

     Vizitat vlerësuese E mërkurë  14/09/16 E premte 23/09/16
         Universiteti Politeknik i Tiranës E mërkurë  14/09/16 E premte 16/09/16
         Universiteti Bujqësor i Tiranës E merkurë  14/09/16 E premte 16/09/16
         Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës E hënë 19/09/16

E martë 20/09/16

         Universiteti i Elbasanit, "Aleksandër Xhuvani" E hënë 19/09/16 E martë 20/09/16
         IAL "Universiteti Marin Barleti" E enjte 22/09/16 E premte 23/09/16
         Universiteti Evropian i Tiranës E enjte 22/09/16 E premte 23/09/16
     Raportet e vlerësimit me shkrim E henë 26/09/16 E premte 14/10/16
     Agjencitë e kontrollit të raporteve të vlerësimit E henë 17/10/16 E premte 28/10/16
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 31/10/16 E premte 11/11/16
     IAL-et  mban kontrollin faktik mbi raportet E hënë 14/11/16 E premte 25/11/16
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 28/11/16 E premte 02/12/16
     QAA provon dhe përmbledh raportet dhe ia kthen MAS-it E hënë 05/12/16

E enjte 22/12/16

     Mbledh komente nga  ERTs dhe IAL-et E hënë 28/11/16 E premte 09/12/16
Aktiviteti  3B E hënë 09/01/17 E premte 17/11/17
Grupimi  2 E hënë 09/01/17 E premte 04/08/17
     Faza e vetëvlerësimit të Universiteteve E hënë 09/01/17 E premte 03/03/17
     Faza e vlerësimit me bazë materiali të publikuar E hënë 06/03/17 E premte 14/04/17
     Vizitat vlerësuese E mërkurë 19/04/17 E premte 28/04/17
         IAL "Nehemiah Gateway" E hënë 24/04/17

E martë 25/04/17

         Universiteti i Tiranës E mërkurë 19/04/17 E premte 21/04/17
         Universiteti i Sporteve i Tiranës E hënë 24/04/17

E martë 25/04/17

         Universiteti "Fan S. Noli", Korcë E enjte 27/04/17 E premte 28/04/17
         Kolegji Profesional i Tiranës E enjte 27/04/17 E premte 28/04/17
     Raportet e vlerësimit me shkrim E hënë 01/05/17 E premte 19/05/17
     Agjencitë e kontrollit të raporteve të vlerësimit E hënë 22/05/17 E premte 09/06/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme)  E hënë 12/06/17 E premte 23/06/17
     QAA përmbyll draft - raportet E hënë 26/06/17 E premte 07/07/17
     IAL-et  mban kontrollin faktik mbi raportet  E hënë 10/07/17 E premte 21/07/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 24/07/17 E hënë 31/07/17
     QAA provon dhe përmbledh raportet dhe ia kthen MAS-it E martë 01/08/17 E premte 04/08/17
Grupimi 3 E hënë 30/01/17 E premte 18/08/17
     Faza e vetëvlerësimit të Universiteteve E hënë 30/01/17 E premte 24/03/17
     Faza e vlerësimit me bazë  materiali te publikuar E hënë 27/03/17 E premte 05/05/17
     Vizitat vlerësuese E enjte 11/05/17 E premte 19/05/17
         Universiteti i Gjirokastrës E enjte 11/05/17 E premte 12/05/17
         Universiteti i Arteve E hënë 15/05/17

E martë 16/05/17

         Universiteti “Albanian University” E enjte 18/05/17 E premte 19/05/17
     Raportet e vlerësimit me shkrim E hënë 22/05/17 E premte 09/06/17
     Agjencitë e kontrollit të raporteve të vlerësimit E hënë 12/06/17 E premte 23/06/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 26/06/17 E premte 07/07/17
     QAA përmbyll draft - raportet E hënë 10/07/17 E premte 21/07/17
     IAL-et  mban kontrollin faktik mbi raportet  E hënë 24/07/17 E premte 04/08/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 07/08/17 E hënë 14/08/17
     QAA provon dhe përmbledh raportet dhe ia kthen MAS-it E martë 15/08/17 E premte 18/08/17
Grupimi 4 E hënë 30/01/17 E premte 18/08/17
     Faza e vetëvlerësimit të Universiteteve E hënë 30/01/17 E premte 24/03/17
     Faza e vlerësimit me bazë  materiali të publikuar E hënë 27/03/17 E premte 05/05/17
     Vizitat vlerësuese E mërkurë 10/05/17 E premte 19/05/17
         Universiteti i Mjekësisë, Tiranë E mërkurë 10/05/17 E premte 12/05/17
         Universiteti i Shkodrës E hënë 15/05/17 E martë 16/05/17
         Universiteti i Vlorës E enjte 18/05/17 E premte 19/05/17
     Raportet e vlerësimit me shkrim E hënë 22/05/17 E premte 09/06/17
     Agjencitë e kontrollit të raporteve të vlerësimit E hënë 12/06/17 E premte 23/06/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 26/06/17 E premte 07/07/17
     QAA përmbyll draft - raportet E hënë 10/07/17 E premte 21/07/17
     IAL-et mban kontrollin faktik mbi raportet  E hënë 24/07/17 E premte 04/08/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 07/08/17 E hënë 14/08/17
     QAA provon dhe përmbledh raportet dhe ia kthen MAS-it E martë 15/08/17 E premte 18/08/17
Grupimi 5 E hënë 13/02/17 E premte 08/09/17
     Faza e vetëvlerësimit të Universiteteve E hënë 13/02/17 E premte 07/04/17
     Faza e vlerësimit me bazë  materiali te publikuar E hënë 10/04/17 E premte 19/05/17
     Vizitat vlerësuese E enjte 25/05/17 E premte 02/06/17
         Akademia e Forcave të Armatosura E enjte  25/05/17 E premte 26/05/17
         Akademia e Filmit & Multimedias Marubi E enjte 25/05/17 E premte 26/05/17
         Universiteti  Privat Epoka E hënë 29/05/17 E martë 30/05/17
         Akademia e Shkencave të Aplikuara "REALD" E hënë 29/05/17 E martë 30/05/17
         IAL "Pavarësia" E enjte 01/06/17 E premte 02/06/17
         IAL “Logos” E enjte 01/06/17 E premte 02/06/17
     Raportet e vlerësimit me shkrim E henë 05/06/17 E premte 23/06/17
     Agjencitë e kontrollit të raporteve të vlerësimit E hënë 26/06/17 E premte 14/07/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 17/07/17 E premte 28/07/17
    QAA përmbyll draft - raportet E hënë 31/07/17 E premte 11/08/17
     IAL-et mban kontrollin faktik mbi raportet  E hënë 14/08/17 E premte 25/08/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 28/08/17 E hënë 04/09/17
     QAA provon dhe përmbledh raportet dhe ia kthen MAS-it E martë 05/09/17 E premte 08/09/17
Grupimi 6 E hënë 20/02/17 E premte 22/09/17
     Faza e vetëvlerësimit të Universiteteve E henë 20/02/17 E premte 14/04/17
     Faza e vlerësimit me bazë  materiali te publikuar E hënë 17/04/17 E premte 02/06/17
     Vizitat vlerësuese E enjte 08/06/17 E premte 16/06/17
         Akademia profesionale e Biznesit  E enjte 08/06/17 E premte 09/06/17
         IAL "Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë” E enjte 08/06/17 E premte 09/06/17
         IAL "Tirana Business University" E hënë 12/06/17 E martë  13/06/17
         IAL "Universiteti Bedër “ E hënë 12/06/17 E martë  13/06/17
         IAL "Wisdom University" E enjte 15/06/17 E premte 16/06/17
         Universiteti i New York-ut, Tiranë E enjte 15/06/17 E premte 16/06/17
     Raportet e vlerësimit me shkrim E hënë 19/06/17 E premte 07/07/17
     Agjencitë e kontrollit të raporteve të vlerësimit E hënë 10/07/17 E premte 28/07/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 31/07/17 E premte 11/08/17
     QAA përmbyll draft - raportet E hënë 14/08/17 E premte 25/08/17
     IAL-et  mban kontrollin faktik mbi raportet  E hënë 28/08/17 E premte 08/09/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 11/09/17 E hënë 18/09/17
     QAA provon dhe përmbledh raportet dhe ia kthen MAS-it E martë 19/09/17 E premte 22/09/17
Grupimi  7 E hënë 13/03/17 E premte 13/10/17
     Faza e vetëvlerësimit të Universiteteve E hënë 13/03/17 E premte 05/05/17
     Faza e vlerësimit me bazë  materiali të publikuar E hënë 08/05/17 E premte 23/06/17
     Vizitat vlerësuese E enjte 29/06/17 E premte 07/07/17
         Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" E enjte 29/06/17 E premte 30/06/17
         IAL "Luarasi" E enjte 29/06/17 E premte 30/06/17
         Universiteti Polis E hënë 03/07/17 E martë 04/07/17
         Universiteti Aldent E hënë 03/07/17 E marte 04/07/17
         IAL "Universiteti Metropolitan i Tiranës" E entje  06/07/17 E premte 07/07/17
         IAL "Instituti Kanadez i Teknologjisë" E enjte 06/07/17 E premte 07/07/17
     Raportet e vlerësimit me shkrim E premte 07/07/17 E premte 28/07/17
     Agjencitë e kontrollit të raporteve të vlerësimit E hënë 30/07/17 E premte 18/08/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 21/08/17 E premte 01/09/17
     QAA përmbyll draft - raportet E hënë 04/09/17 E premte 15/09/17
     IAL-et  mban kontrollin faktik mbi raportet  E hënë 18/09/17 E premte 29/09/17
     Ekipi i jashtëm i vlerësimit bën redaktime bazuar mbi  komentet (nëse është e nevojshme) E hënë 02/10/17 E hënë 09/10/17
     QAA provon dhe përmbledh raportet dhe ia kthen MAS-it E martë 10/10/17 E premte 13/10/17

 

Shënim: Çdo institucion i arsimit të lartë informohet zyrtarisht mbi planin e detajuar të aktiviteteve me fillimin e procesit.

APAAL