Nënshkrimi i Kontratës së Përgjithshme të Projektit nga QAA dhe MAS, datë 29.02.2016

Aktiviteti 1: (07/03/16 - 20/05/16)

Aktivitetet Fillimi  Mbarimi Statusi aktual
Fillimi i takimit  14/03/16 18/03/16 Përfunduar
Metodologjia e zhvillimit 07/03/16 29/04/16 Përfunduar

Finalizimi manualit dhe mjetet

- Formati i deklarimit të të dhenave      institucionale

- Pyetësori i stafit akademik

- Pyetësori i studentëve

02/05/16 06/05/16 Përfunduar

Përkthim dhe lancimi i metodologjisë në Anglisht dhe Shqip

Takimi informues me institucionet e arsimit të lartë

09/05/16 20/05/16 Përfunduar


Aktiviteti  2: (09/05/16 - 08/07/16)

Aktivitetet Fillimi Mbarimi Statusi aktual
Zhvillimi i materialeve trajnuese të vlerësuesit 09/05/16 03/06/16 Përfunduar
Trajnimi vlerësuesit  të MB dhe takimi i agjencive në QAA 06/06/16 17/06/16 Përfunduar
Trajnimi i vlerësuesit  Shqiptar 27/06/16 08/07/16 Përfunduar

Aktiviteti  3A: (30/05/16 - 13/01/17)

Aktivitetet Fillimi Mbarimi Statusi aktual

Faza  vetëvlerësuese e Universiteteve (aplikimi dhe përgatitja e dokumentacionit të vetëvlerësimit)

Institucionet:

  1. Universiteti Politeknik i Tiranës
  2. Universiteti  Bujqësor i Tiranës
  3. Universiteti   i Durrësit
  4. Universiteti  i Elbasanit
  5. SHLUP " Universiteti  Marin Barleti " 
  6. Universiteti  Evropian i Tiranës
30/05/16 22/07/16 Përfunduar

Faza e vlerësimit me bazë  materiali të publikuar

25/07/16 13/09/16 Përfunduar
Vizitat vlerësuese 14/09/16 23/09/16 Përfunduar
Hartimi dhe Finalizimi i Raporteve të Vlerësimit të Jashtëm 26/09/16  02/12/16 Në proces
Përcjellja e RJV për vendimmarrje të mëtejshme 05/12/16 23/12/16 Në Pritje